Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med vanlig oppfølging eller venteliste

Populasjon: Barn og unge under 18 år diagnostisert med tvangslidelse
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Vanlig oppfølging eller venteliste
Basert på: Öst 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer (målt med CY-BOCS)
Studier (antall personer)
7 (>276 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedges'g 1,53 (95% KI 0,95 til 2,10
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert 1 uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert for heterogenitet: variasjon på tvers av studier