Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med medikamentell behandling

Populasjon: Barn og unge under 18 år
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Medikamentell behandling
Basert på: Öst 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer (CY-BOCS)
Studier (antall personer)
5 (n er usikker men >100)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedges'g 0,22 (95% KI -0,08 til 0,52)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Presisjon: få deltakere
Utfall
Uønskede hendelser
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
Ikke rapportert