Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med kombinasjonsbehandling

Populasjon: Barn og unge under 18 år
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Kombinasjonsehandling
Basert på: Öst 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer (CY-BOCS)
Studier (antall personer)
6 (n er usikker men >120)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedges'g -0,14 (95% KI -0,41 til 0,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Presisjon: få deltakere.
Utfall
Uønskede hendelser
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
Ikke rapportert