Intensiv kognitiv atferdsterapi sammenliknet med standard kognitiv atferdsterapi

Populasjon: Barn og unge under mellom 7 og 17 år diagnostisert med tvangslidelse
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Standard kognitiv atferdsterapi
Basert på: Jónsson 2015
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer (CY-BOCS)
Studier (antall personer)
1 (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedges'g 0,474 (95% KI -0,159 til 1,106)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Presisjon (-2) på grunn av kun én studie med få deltakere
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert