Traume uten PTSD: Multisystemisk familieterapi vs vanlig behandling (behandling gitt 1-3 mnd etter traumet)

Populasjon: Barn (gjennomsnittsalder 13,9 år) eksponert for traume
Intervensjon: Multisystemisk familieterapi
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: NICE guideline NG116 evidence reviews, A, prevention
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD ved 1 års oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (86 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
214 per 1000
Effektestimater
90 per 1000, RR (95 % KI): 0,42 (0,14 til 1,27)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Frafall
Studier (antall personer)
90 (1 studie)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
222 per 1000
Effektestimater
44 per 1000, RR 0,2 (0,05, 0,86)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 3, 4
Lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 4. Nedgradert -1: få hendelser