Traume uten PTSD: Massasje og selvhjelp med støtte/humorintervensjon vs vanlig oppfølging (behandling gitt <1 mnd etter traumet)

Populasjon: Barn (snittalder 12,9 år) eksponert for pågående traume
Intervensjon: Massasje og selvhjelp/humorintervensjon
Sammenligning: vanlig behandling
Basert på: NICE guideline NG116 evidence reviews, A, prevention
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD symptomatologi, selvrapport, korttidsoppfølging 5 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (58 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,47 (-0,06 til 1,0)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Depresjonssymptomer, 5 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (58 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,18 (-0,07 til 0,34)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Frafall, 5 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (119 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
583 per 1000
Effektestimater
443 per 1000 RR (95 % KI): 0,76 (0,53 til 1,08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2, 3
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie