Traume uten PTSD: Foreldretrening vs vanlig oppfølging (behandling gitt <1 mnd etter traumet)

Populasjon: Barn 6-17 år eksponert for traume
Intervensjon: Foreldretrening
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: NICE guideline NG116 (2018) A, prevention
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD-symptomatologi, selvrapport ved 6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (100 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,09 (-0,48 til 0,3)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Frafall ved 6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (100 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
320 per 1000
Effektestimater
442 per 1000, RR (95 % KI): 1,38 (0,82 til 2,29)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1 : 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie