Traume med PTSD: Standard kognitiv atferdsterapi og vanlig oppfølging sammenliknet med vanlig oppfølging, oppfølging gitt >3 mnd etter traumet

Populasjon: Barn gjennomsnittsalder 16,1 år eksponert for traume
Intervensjon: KAT
Sammenligning: vanlig oppfølging
Basert på: NICE guideline NG116 evidence reviews, B, treatment
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depresjonssymptomer ved sluttidspunktet, oppfølgingstid 13 uker
Studier (antall personer)
1 studie (33 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,33 (-1,02 til 0,37)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Depresjonssymptomer ved sluttidspunktet, oppfølgingstid 3 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (33 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,71 (0 -1,42)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Rusbruk ved sluttidspunkt, oppfølging 13 uker
Studier (antall personer)
1 studie (33 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -1,03 (-1,77 til -0,3)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Rusbruk ved sluttidspunkt, oppfølging 3 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (33 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,63 (-0,08 til 1,33)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Frafall, antall deltakere mistet uansett årsak, oppfølging 13 uker
Studier (antall personer)
1 studie (33 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
200 per 1000
Effektestimater
222 per 1000 RR (95 % KI): 1,11 (0,29 til 4,21)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 4, 5, 6
Svært lav
Beskrivelse
4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 5. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel og ulempe 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie