Traume med PTSD: Psykologiske tiltak sammenliknet med ingen eller annen behandling

Populasjon: Barn 3-25 år med PTSD-diagnose
Intervensjon: Ulike psykologiske tiltak (KAT, EMDR, forlenget eksponering, narrativ eksponering)
Sammenligning: Ingen eller annen behandling
Basert på: Bastien, 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD-symptomer
Studier (antall personer)
16 studier (1122 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,44 (-0,68 til -0,20)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1: på grunn av mangel på samsvar: høy heterogenitet
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
Ikke rapportert