Traume med PTSD: Psykodynamisk korttidsterapi sammenliknet med annen psykologisk behandling

Populasjon: Barn 3-18 år eksponert for traume
Intervensjon: Psykodynamisk korttidsterapi
Sammenligning: Annen psykologisk behandling
Basert på: NICE guideline NG116 evidence reviews, B, treatment
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD symptomatologi klinikervurdert, oppfølging 50 uker
Studier (antall personer)
1 studie (65 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -1,19 (-1,72 til -0,66)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer ved sluttidspunkt, oppfølging 50 uker
Studier (antall personer)
1 studie (65 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,79 (-1,3 til -0,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer ved sluttidspunkt, oppfølging 6 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (50 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,98 (-1,58 til -0,39)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Frafall, antall deltakere mistet uansett årsak, oppfølging 50 uker
Studier (antall personer)
1 studie (75 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
121 per 1000
Effektestimater
143 per 1000 RR (95 % KI): 1,18 (0,36 til 3,84)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel og ulempe 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie