Traume med PTSD: Leketerapi sammenliknet med vanlig oppfølging (oppfølging gitt >3 mnd etter traumet)

Populasjon: Barn 5-9 år eksponert for traume
Intervensjon: Leketerapi
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: NICE guideline NG116 evidence reviews, B, treatment
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD symptomatologi, selvrapport, oppfølging 3 uker
Studier (antall personer)
1 studie (129 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -1,07 (-1,44 til -0,7)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Angstsymptomer, oppfølging 3 uker
Studier (antall personer)
1 studie (129 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -1,87 (-2,29 til -1,45)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Depresjonssymptomer, 3 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (129 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -1,34 (-1,73 til -0,96)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Frafall, antall deltakere mistet uansett årsak, 3 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (131 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
32 per 1000
Effektestimater
6 per 1000 RR (95 % KI): 0,18 (0,01 til 3,68)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel og ulempe 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Nedgradert -1 på grunn av få hendelser