Traume med PTSD: Leketerapi sammenliknet med traumefokusert kognitiv atferdsterapi (oppfølging gitt >3 mnd)

Populasjon: Barn 6-13 år eksponert for traume
Intervensjon: Leketerapi
Sammenligning: Traumefokusert KAT
Basert på: NICE guideline NG116 evidence reviews, B, treatment
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD symptomatologi, selvrapport, oppfølging 12 uker
Studier (antall personer)
1 studie (26 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,11 (-0,88 til 0,66)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel og ulempe 3. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Frafall, antall deltakere falt fra uansett årsak, 12 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (31 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
RR (95 % KI): 0,11 (0,01 til 1,82)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2, 3, 5
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel og ulempe 3. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Nedgradert -1 på grunn av få hendelser