Traume med PTSD: Familieterapi sammenliknet med ingen oppfølging, oppfølging gitt >3 mnd etter traumet

Populasjon: Barn 10 -19 år eksponert for traume
Intervensjon: Familieterapi
Sammenligning: venteliste
Basert på: NICE guideline NG116 evidence reviews, B, treatment
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD symptomatologi, oppfølging 0,1 uker
Studier (antall personer)
1 studie (149 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,37 (-0,7 til -0,05)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Angstsymptomer, oppfølging 0,1 uker
Studier (antall personer)
1 studie (149 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,09 (-0,24 til 0,41)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Frafall, antall deltakere mistet uansett årsak, 0,1 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (150 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
68 per 1000
Effektestimater
382 per 1000 RR (95 % KI): 5,65 (2,31 til 13,8)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 3, 4
Lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få hendelser 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie