Traume med PTSD: EMDR sammenliknet med vanlig eller ingen oppfølging

Populasjon: Barn i alderen 6-18 år eksponert for traume
Intervensjon: EMDR
Sammenligning: vanlig/ingen oppfølging
Basert på: NICE guideline NG116 evidence reviews, B, treatment
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD symptomatologi ved sluttidspunkt, egenrapport, oppfølging 3-6 uker
Studier (antall personer)
2 studier (82 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,9 (-2,64 til 0,85)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1/-2 på grunn av mangel på samsvar: høy heterogenitet 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel og ulempe 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
PTSD symptomatologi, egenrapport, oppfølging 2 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (23 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,72 (-1,57 til 0,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4, 5, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 4. Nedgradert -1: 95 % KI krysser linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD symptomatologi klinkervurdert, oppfølging 8 uker
Studier (antall personer)
1 studie (33 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,07 (-0,61 til 0,76)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 5, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel og ulempe 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer, oppfølging 6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -1,52 (-2,14 til 0,91)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 5, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Livskvalitet, oppfølging 6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,81 (0,24 til 1,38)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 5, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Frafall, antall deltakere mistet uansett årsak, oppfølging 3-8 uker
Studier (antall personer)
3 studie (123 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
122 per 1000
Effektestimater
80 per 1000 RR (95 % KI): 0,65 (0,15 til 2,88)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 5, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel og ulempe 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 7. Nedgradert -1 på grunn av få hendelser