Seksuelle overgrep: Sertralin i tillegg til kognitiv prosesseringsterapi vs placebo og kognitiv prosesseringsterapi (behandling gitt >3 mnd etter traumet)

Populasjon: Barn 10-17 år utsatt for seksuelle overgrep
Intervensjon: Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI; Sertralin) og kognitiv prosesseringsterapi
Sammenligning: Placebo og kognitiv prosesseringsterapi
Basert på: NICE guideline NG116 evidence reviews E
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Global fungering, 12 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (22 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 1,2 (0,27 til 2,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 3, 4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 4. Nedgradert -1 på grunn av bredt konfidensintervall
Utfall
Frafall; 12 ukers oppfølgingstid
Studier (antall personer)
1 studie (24 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
83 per 1000
Effektestimater
83 per 1000 RR (95 % KI): 1 (0,07 til 14,21)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2, 4
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe og fordel 4. Nedgradert -1 på grunn av bredt konfidensintervall