Omsorgssvikt/misbruk: Tilknytningsbaserte tiltak sammenliknet med ingen / annen behandling

Populasjon: Barn 3-19 år som har opplevd omsorgssvikt eller misbruk
Intervensjon: Tilknytningsbaserte intervensjoner
Sammenligning: Ingen/annet tiltak
Basert på: Macdonald, 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Trygg tilknytning
Studier (antall personer)
3 studier (269 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
20,5 %
Effektestimater
Andel i tiltaksgruppen: 57,7 % OR: 0,14 (0,03 til 0,70)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar, høy heterogenitet
Utfall
Disorganisert tilknytning
Studier (antall personer)
3 studier (269 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
64,4 %
Effektestimater
Andel i tiltaksgruppen: 28,4 % OR: 0,23 (0,13 til 0,42)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Unnvikende tilknytning
Studier (antall personer)
2 studier (149 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
11,1 %
Effektestimater
Andel i tiltaksgruppen: 13,9 % OR: 0,90 (0,13 til 6,37)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert –2 på grunn av mangel på presisjon: få hendelser og bredt konfidensintervall