Omsorgssvikt/misbruk: Psykoedukasjon sammenliknet med vanlig eller ingen oppfølging

Populasjon: Barn 4-16 år som har opplevd omsorgssvikt eller misbruk
Intervensjon: Psykoedukasjon
Sammenligning: Ingen/annet tiltak
Basert på: Macdonald, 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Internaliserende vansker
Studier (antall personer)
2 studier (257 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,19 (-0,45 til 0,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere
Utfall
Eksternaliserende vansker
Studier (antall personer)
2 studier (257 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,00 (-0,25 til 0,25)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av at KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe