Omsorgssvikt/misbruk: Foreldre-barn interaksjonsterapi (Parent-Child Interaction Therapy) sammenliknet med ingen / annen behandling

Populasjon: Barn 4-12 år som har opplevd omsorgssvikt eller misbruk
Intervensjon: Foreldre-barn interaksjonsterapi
Sammenligning: Ingen/annet tiltak
Basert på: Macdonald, 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Eksternaliserende atferd
Studier (antall personer)
2 studier (188 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell: 0,03 (-0,38 til 0,43)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere