Katastrofer: Universalforebyggende skolebaserte tiltak vs annet tiltak eller venteliste

Populasjon: Barn 4-18 år som har opplevd naturkatastrofer
Intervensjon: Universalforebyggende skolebaserte tiltak
Sammenligning: annet tiltak eller venteliste
Basert på: Fu, 2015
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD-symptomer, oppfølgingstid ukjent, men kortere enn 1år
Studier (antall personer)
4 studier (4632 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,308 (KI 95 % (-0,54 til -0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar