Katastrofer: Universalforebyggende skolebaserte tiltak sammenliknet med annet tiltak eller venteliste

Populasjon: Barn 7-18 år som har opplevd krig/terrorisme
Intervensjon: Universalforebyggende skolebaserte tiltak
Sammenligning: Annen behandling eller venteliste
Basert på: Fu, 2015
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD-symptomer: Oppfølgingstid ukjent, men kortere enn 1år
Studier (antall personer)
7 studier (1298 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,514 (KI 95 % (-0,80 til -0,23)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.