Katastrofer: Traume- og sorgterapi (Treating Grief and Child Trauma) sammenliknet med annen behandling

Populasjon: Barn og unge (gjennomsnittlig alder 15,9 år) som har opplevd krig og terrorisme
Intervensjon: Annen psykologisk terapi (Treating Grief and Child Trauma)
Sammenligning: Anenn behandling
Basert på: Brown, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD-symptomer: Oppfølgingstid ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (127 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,22 (KI 95 % (-0,13 til 0,57)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon; få deltakere 3. Nedgradert -1 pga presisjon, kun en studie