Katastrofer: Stressreduksjonstiltak (Mind-Body Skills Group) sammenliknet med historisk kontroll

Populasjon: Barn og unge (gjennomsnittlig alder 13,3) som har opplevd krig/terrorisme
Intervensjon: Stressreduksjonstiltak (Mind-Body Skills Group)
Sammenligning: Historisk kontroll
Basert på: Brown, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD-symptomer: Oppfølgingstid ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (129 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 2,37 (KI 95 % (2,06 til 2,69)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av observasjonsstudie 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematisk skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon; få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon, kun en studie