Katastrofer: Skriveterapi sammenliknet med ingen behandling

Populasjon: Barn med gjennomsnittsalder 11-15 år som har opplevd naturlige katastrofer, krig og terrorisme
Intervensjon: Skriveterapi
Sammenligning: ingen behandling
Basert på: Brown, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD-symptomer: Oppfølgingstid ukjent
Studier (antall personer)
2 studier (271 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell per studie (KI 95 %) Studie 1: 0,66 (KI 95 % (0,14 til 1,18) Studie 2: -0,02 (-0,30 til 0,26)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon; få deltakere