Katastrofer: Skolebaserte tiltak sammenliknet med ingen behandling

Populasjon: Barn (snittalder 13 år) som har opplevd krig, terrorisme og naturkatastrofer
Intervensjon: Skolebaserte tiltak
Sammenligning: Ingen tiltak
Basert på: Brown, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD-symptomer: Oppfølgingstid ukjent
Studier (antall personer)
5 studier (894 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell per studie (95 % KI): Studie 1: 1,27 (0,94 til 1,60) Studie 2: 0,48 (0,14 til 0,83) Studie 3: 0,69 (0,30 til 1,08) Studie 4: 1,05 (0,70 til 1,40) Studie 5: 0,18 (-0,04 til 0,40)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter