Katastrofer: Ruminasjonsfokusert terapi sammenliknet med historisk kontroll

Populasjon: Barn og unge (gjennomsnittlig alder 16,6 år) utsatt for krig og terrorisme
Intervensjon: Ruminasjonsfokusert terapi
Sammenligning: Historisk kontroll
Basert på: Brown, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD-symptomer: Oppfølgingstid ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (22 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 1,39 (KI 95 % (0,74 til 2,05)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av design: observasjonsstudie 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon; få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon, kun en studie