Katastrofer: Psykoedukasjon sammenliknet med annet tiltak

Populasjon: Barn 7-18 år som har opplevd naturlige eller menneskeskapte katastrofer
Intervensjon: Psykoedukasjon
Sammenligning: Annet tiltak
Basert på: NICE guideline NG116 evidence reviews, A
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD-symptomer; selvrapport, korttidsoppfølging 4 uker
Studier (antall personer)
1 studie (159 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,53 (KI 95 % (-0,85 til 0,22)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer- eksternaliserende vansker, korttidsoppfølging 4 uker
Studier (antall personer)
1 studie (159 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,15 (-0,46 til 0,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Depresjon- eller angstsymptomer. Korttidsoppfølging 4 uker
Studier (antall personer)
1 studie (159 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,18 (-0,13 til 0,5)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Frafall, 5 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (159 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
38 per 1000
Effektestimater
38 per 1000 RR (95 % KI): 1,01 (0,21 til 4,87)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 5, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 6. Nedgradert -1 på grunn av få hendelser