Katastrofer: Narrativ terapi (KIDNET) vs annen behandling

Populasjon: Barn med gjennomsnittsalder 11,9 år som har opplevd naturlige katastrofer
Intervensjon: Narrativ terapi (KIDNET)
Sammenligning: Annen behandling
Basert på: Brown, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD-symptomer: Oppfølgingstid ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (31 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,01 (KI 95 % (-0,69 til 0,72)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon; få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon, kun en studie