Katastrofer: Kriseintervensjon sammenliknet med annen behandling

Populasjon: Barn 9-15 år som har opplevd naturlige eller menneskeskapte katastrofer
Intervensjon: Kriseintervensjon
Sammenligning: Annen behandling
Basert på: Brown, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD-symptomer; Oppfølgingstid ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (47/22, 42/42 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,21 (KI 95 % (-0,21 til 0,62)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon; få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon presisjon, kun en studie