Katastrofer: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)/EMDR-IGTP vs ingen eller annen behandling

Populasjon: Barn 9-15 år som har opplevd naturlige eller menneskeskapte katastrofer
Intervensjon: Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)/EMDR-intergrative group treatment protocol (IGTP)
Sammenligning: Ingen/annen behandling
Basert på: Brown, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD-symptomer: Oppfølgingstid ukjent
Studier (antall personer)
4 studier (283 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell per studie (95 % KI): Studie 1: 0,36 (-0,34 til 1,06) Studie 2: 0,17 (-0,38 til 0,71) Studie 3: 0,16 (-0,27 til 0,59) Studie 4: 1,41 (1,00 til 1,83)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon; få deltakere