Fysiske overgrep: Psykososiale intervensjoner sammenliknet med ingen eller annen behandling

Populasjon: Barn 0-18 år eksponert for fysiske overgrep
Intervensjon: Psykososiale intervensjoner (intensiv oppfølging med fokus på foreldretrening)
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Latzman, 2019
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Eksternaliserende vansker (CBCL) ved endt behandling
Studier (antall personer)
2 studier (92 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,55 (-0,95 til - 0,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Eksternaliserende vansker (CBCL), 4 mnd oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (92 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,16 (-0.55 til 0,23)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1: på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Eksternaliserende vansker (CBCL), 8 mnd oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (92 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,74 (-1,15 til -0,34)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert