Flukt/asyl: Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med ingen / annen behandling

Populasjon: Barn 6-18 år med krigstraumer
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: ingen/annet tiltak
Basert på: Nocon, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD
Studier (antall personer)
8 studier/10 sammenlikninger (383 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell: 0,79 (0,48 til 1,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2, 3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av at 4 av 8 er observasjonsstudier 2. Vi har valgt å ikke nedgradere på systematiske skjevheter fordi vi har nedgradert –2 på design 3. Vi har valgt å ikke nedgradere pga mangel på samsvar siden heterogeniteten er forklart da analysene omfatter en rekke forskjellige tiltak
Utfall
Depresjon
Studier (antall personer)
5 studier/7 sammenlikninger (326 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell: 0,30 (0,19 til 0,42)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2, 3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av at 4 av 8 er observasjonsstudier 2. Vi har valgt å ikke nedgradere på systematiske skjevheter fordi vi har nedgradert –2 på design 3. Vi har valgt å ikke nedgradere pga mangel på samsvar siden heterogeniteten er forklart da analysene omfatter en rekke forskjellige tiltak