Flukt/asyl: Interpersonlig terapi sammenliknet med ingen / annen behandling

Populasjon: Barn 6-18 år med krigstraumer
Intervensjon: Interpersonlig terapi
Sammenligning: ingen/annet tiltak
Basert på: Nocon, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depresjon
Studier (antall personer)
1 studie (115 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 95 % KI: -0,02 (-0,64 til 0,60 (gutter), 1,06 (0,61 til 1,52) (jenter)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2, 3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3. Nedgradert –1 på grunn av lav presisjon: 1 studie