Tenåringsmødre: foreldreopplæring sammenliknet med vanlig oppfølging eller historisk kontroll

Populasjon: Tenåringsmødre mellom 15 og 20 år, barna mellom 8 måneder og 4 år
Intervensjon: Foreldreopplæring (inkludert samspillsintervensjoner)
Sammenligning: Vanlig oppfølging eller historisk kontroll
Basert på: Baudry 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Barns kognitive utvikling – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
29 studier (3577)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,36 (95% 0,24 til 0,47)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter (ikke rapportert). 2. Vi har valgt å ikke trekke for studiedesign (kun 4 studier er observasjonsstudier). 3. Nedgradert -1 på grunn av hetreogenitet.
Utfall
Uønskede fefekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert