Kvinner som nylig har født med økt risiko for fødselsdepresjon: samspillsintervensjoner («Mother-Child Interaction Guidance») i behandling av fødselsdepresjon sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Kvinner som nylig har født med økt risiko for fødselsdepresjon (screenet med EPDS, terskel ikke oppgitt)
Intervensjon: Samspillsintervensjon (3 hjemmebesøk med samspillsveiledning)
Sammenligning: Vanlig oppfølging (oppfølging uten samspillsintervensjon)
Basert på: Letourneau 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Mors responsitivitet («Mother-child Responsiveness: Dyadic Mutuality Code”/DMC) – tidspunkt for oppfølging mellom 10 og 14 uker
Studier (antall personer)
1 studie (117 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig skår 8,8 (mål på usikkerhet ikke oppgitt)
Effektestimater
Gjennomsnittlig skår 9,7. Forskjellen fra kontrollgruppen rapportert som statistisk signifikant (p=0,02)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon (1 studie med få deltakere).
Utfall
Mors responsitivitet («Mother-child Responsiveness: Dyadic Mutuality Code”) – tidspunkt for oppfølging mellom 14 og 18 uker
Studier (antall personer)
1 studie (117 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig skår 8,8 (mål på usikkerhet ikke oppgitt)
Effektestimater
Gjennomsnittlig skår 9,6 (mål på usikkerhet ikke oppgitt)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon (1 studie med få deltakere).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert