Kvinner uten helseplager som nylig har født: oppfølging hos fastlege 1 uke etter hjemkomst fra sykehusfødsel for å forebygge fødselsdepresjon sammenliknet med oppfølging 6 uker etter fødsel

Populasjon: Mødre uten kjente helseplager, fødsler på sykehus i landlige områder og byområder, over 18 år
Intervensjon: Oppfølging hos fastlege 1 uke etter hjemkomst fra fødeavdeling
Sammenligning: Oppfølging hos fastlege 6 uker etter fødsel
Basert på: Dennis 2013
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depresjonssymptomer (EPDS > 12) – tidspunkt for oppfølging 24 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
1 studie (446 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
29 av 228
Effektestimater
25 av 218; RR 0,90 (95% KI 0,55 til 1,49)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert