Kvinner med kjent risiko som nylig har født: telefonoppfølging i nyfødtperioden for å forebygge fødselsdepresjon sammenliknet med vanlig oppfølging etter fødsel

Populasjon: Kvinner som nylig har født (innen siste 2 uker) med økt risiko for fødselsdepresjon (EPDS > 9)
Intervensjon: Telefonoppfølging av en person med egenfaring pluss vanlig oppfølging av jordmor
Sammenligning: Vanlig oppfølging etter fødsel av jordmor
Basert på: Dennis 2013
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depresjonssymptomer (EPDS>12 og SCID) – tidspunkt for oppfølging 24 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
1 studie (612 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
78 av 315
Effektestimater
40 av 297; RR 0,54 (95% KI 0,38 til 0,77)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1,2
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert