Kvinner som nylig har født, diagnostisert med depressiv lidelse eller forhøyet nivå av symptomer på fødselsdepresjon: kognitiv atferdsterapi sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Kvinner som nylig har født diagnostisert med alvorlig depressiv episode og/eller vurdert med forhøyede symptomer på fødselsdepresjon (EPDS≥12)
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Letourneau 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Mors opplevde stress – tidspunkt for oppfølging ukjent, mellom ved endt behandling opptil 18 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (388 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,154 (95% KI -0,005 til 0,313)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert