Lavinntektsfamilier: hjemmebaserte samspillsintervensjoner gitt i løpet av barnets første 3 leveår sammenliknet med vanlig oppfølging eller historisk kontroll

Populasjon: Foreldre-barn-dyader fra lavinntekstfamilier
Intervensjon: Samspillsintervensjoner for å fremme støttende foreldre-barn-samspill
Sammenligning: Vanlig oppfølging eller historisk kontroll
Basert på: Mortensen 2014
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Foreldre-barn-samspill – barnets alder ved oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
15 studier (6405 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 0,18 (95% KI 0,11 til 0,25)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1,2
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter (ikke rapportert). 2. Vi har valgt å ikke trekke for heterogenitet da det antagelig kan forklares av variasjon i innholdet i tiltakene.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert