Kvinner som nylig har opplevd en vanskelig fødsel: psykologisk debriefing for å forebygge fødselsdepresjon sammenliknet med vanlig oppfølging etter fødsel

Populasjon: Kvinner som nylig har født (innen de siste 6 ukene) og opplevd en vanskelig fødsel
Intervensjon: Psykologisk debriefing
Sammenligning: Vanlig oppfølging etter fødsel
Basert på: Dennis 2013
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Andel med depressive symptomer over klinisk terskel (EPDS >12, HADS >4) – tidspunkt for oppfølging
Studier (antall personer)
5 studier (3050 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
190 av 1518
Effektestimater
153 av 1532; RR 0,57 (95% KI 0,31 til 1,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert