Kvinner med symptomer på depresjon: psykososiale (foreldre) tiltak sammenliknet med vanlig/ ingen behandling

Populasjon: Spedbarnsmødre med symptomer på depresjon og barn under 12 mnd
Intervensjon: Psykososiale (foreldre) tiltak
Sammenligning: Vanlig/ ingen behandling
Basert på: Rayce, 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Foreldre-barnrelasjon Målt etter tiltaket
Studier (antall personer)
6 studier (573 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohen’s d 0,028 (95% KI–0,30 til 0,31)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Trekker -1 for risiko for systematiske skjevheter 2. Trekker -1 for mangel på presisjon: bredt konfidensintervall