Mødre med sped- og småbarn: kognitiv atferdsterapi for depresjon sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: I 1 av studiene var kvinnene diagnostisert med fødselsdepresjon. I den andre studien var kvinnene diagnostisert med depresjon, men barna var mellom 2,5 og 4 år.
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi for depresjon hos mor
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Cuijpers 2014
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Barnets mentale helse – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
2 studier (135 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g 0,31 (95% KI -0,12 til 0,73)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert