Mødre med spedbarn og eldre barn: interpersonlig psykoterapi for depresjon sammenliknet med vanlig oppfølging eller historisk kontroll

Populasjon: I 1 av studiene var kvinnene diagnostisert med fødselsdepresjon. I den andre studien var kvinnene diagnostisert med depresjon, men barna var mellom 6 og 18 år, og mottok selv hjelp for psykiske vansker
Intervensjon: Interpersonlig psykoterapi for depresjon hos mor
Sammenligning: Vanlig oppfølging eller historisk kontroll
Basert på: Cuijpers 2014
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Barnets mentale helse – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
2 studier (88 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g 0,34 (95% KI 0,08 til 0,75)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Vi har valgt å ikke trekke for heterogenitet, da den kan forklares av variasjon i populasjon.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert