Kvinner uten kjente helseplager som nylig har født: hjemmebesøk med strukturert opplæring om amming i løpet av 5 uker etter fødsel sammenliknet med vanlig hjemmebesøk

Populasjon: Mødre med lite erfaring med amming fra før
Intervensjon: Hjemmebesøk med strukturert opplæring om amming
Sammenligning: 1 eller flere ikke-standardiserte hjemmebesøk
Basert på: Yonemoto 2013
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Avsluttet fullamming – tidspunkt for oppfølging 6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (647 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
50 av 312
Effektestimater
66 av 335; RR 0,81 (95% KI 0,58 til 1,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Fullamming – tidspunkt for oppfølging 6 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (665 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
24 av 321
Effektestimater
17 av 335; RR 1,47 (95% KI 0,81 til 2,69)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert