Kvinner uten kjente helseplager som nylig har født: hjemmebesøk i løpet av 10 dager etter hjemkomst fra fødeavdeling sammenliknet med telefonsamtale på skjerm

Populasjon: Mødre og spedbarn som er skrevet ut fra sykehus innen 2 dager etter fødsel
Intervensjon: Hjemmebesøk
Sammenligning: Telefonoppfølging på skjerm
Basert på: Yonemoto 2013
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Andel spedbarn med helseproblemer – barnets alder ved oppfølging 4 uker
Studier (antall personer)
1 studie (696 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
178 av 336
Effektestimater
196 av 360; RR 0,97 (95% KI 0,85 til 1,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Amming – barnets alder ved oppfølging 6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (585 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
255 av 269
Effektestimater
266 av 289; RR 1,03 (95% KI 0,99 til 1,08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert