Kvinner uten kjente helseplager som nylig har født: hjemmebesøk av helsepersonell i løpet av 3 måneder etter fødsel for å forebygge fødselsdepresjon sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Kvinner som nylig har født (innen siste 6 uker)
Intervensjon: Hjemmebesøk av helsepersonell (forsterket oppfølging) i løpet av 3 måneder etter fødsel
Sammenligning: Vanlig oppfølging med 1 eller 7 hjemmebesøk i løpet av 1 måned etter fødsel
Basert på: Dennis 2013 og Yonemoto 2013
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Spedbarnsdødelighet – tidspunkt for oppfølging 4 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (2064 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
1 av 1087
Effektestimater
1 av 977; RR 1,80 (95% KI 0,16 til 19,79)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (for få hendelser).
Utfall
Depresjonssymptomer hos mor (EPDS > 12) – tidspunkt for oppfølging 1 år etter fødsel
Studier (antall personer)
2 studier (1262 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
127 av 613
Effektestimater
76 av 649; RR 0,56 (95% KI 0,43 til 0,73)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Høy
Høy
Beskrivelse
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert