Gravide kvinner uten kjente risikofaktorer: jodtilskudd sammenliknet med placebo eller historisk kontroll

Populasjon: For tidlig fødte spedbarn (svangerskapsalder gjennomsnitt 29,6 uker) med lav fødselsvekt (fra 798 opptil 1427 gram)
Intervensjon: Kosttilskudd (mikronæringsstoffer, protein eller andre makronæringsstoffer)
Sammenligning: Vanlig næringsinntak eller historisk sammenlikning
Basert på: Bougma 2016 og Harding 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Generelt evnenivå – testalder mellom 0 og 5 år
Studier (antall personer)
10 studier (2090 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
2 RCT : Gjennomsnittlig Cohens d 0,68 (mål på usikkerhet ikke oppgitt); 8 observasjonsstudier: Gjennomsnittlig Cohens d 0,46 (mål på usikkerhet ikke oppgitt)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (8 av 10 studier er observasjonsstudier). 2. Mål på usikkerhet ikke oppgitt, men vi har valgt å ikke nedgradere da konfidensintervallet for de 8 observasjonsstudiene er relativt smalt. Det samme gjelder RCT-studiene sett hver for seg.
Utfall
Kognisjon (testalder 18 måneder målt med Bayley)
Studier (antall personer)
1 studie (53 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -2,3 (95% KI -7,88 til 3,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -2 på grunn av svært liten studie, og upresist effektestimat
Utfall
Motorisk skåre (Testalder 18 måneder målt med Bayley)
Studier (antall personer)
1 studie (53 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 1,5 (95% KI -4,0 til 7,02)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1
Svært lav
Beskrivelse
Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -2 på grunn av svært liten studie, og upresist effektestimat.