Gravide kvinner: tiltak for å øke samhandling mellom ulike helsetjenester for å forebygge fødselsdepresjon sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Gravide kvinner. I den minste studien var det kvinner med ukompliserte tvilling-graviditeter
Intervensjon: Tiltak for å øke samhandling mellom ulike helsetjenester før og etter fødsel
Sammenligning: Vanlig kommunal oppfølging før og etter fødsel
Basert på: Dennis 2013
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depresjonssymptomer (EPDS > 12) – tidspunkt for oppfølging mellom 8 og 24 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
3 studier (7021 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
565 av 3160
Effektestimater
609 av 3861; RR 0,99 (95% KI 0,71 til 1,36)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert