Gravide kvinner: interpersonlig psykoterapi for å forebygge fødselsdepresjon sammenliknet med vanlig fødselsforberedende oppfølging

Populasjon: Gravide kvinner (≤24 svangerskapsuke)
Intervensjon: Interpersonlig psykoterapi for å forebygge fødselsdepresjon
Sammenligning: Vanlig fødselsforberedende oppfølging
Basert på: Dennis 2013
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depressive symptomer – tidspunkt for oppfølging mellom 6 og 52 uker etter fødsel
Studier (antall personer)
5 studier (366 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,27 (95% KI -0,52 til -0,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert