Familier uten kjente risikofaktorer: foreldreopplæring gitt i løpet av barnets første 3 leveår sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Familier med spedbarn opptil 36 måneder
Intervensjon: Foreldreopplæring om barns utvikling
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Shah 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Foreldre-barn-samspill – barnets alder ved oppfølging mellom 6 og 33 måneder
Studier (antall personer)
5 studier (1220 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,29 (95% KI 0,06 til 0,52)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Høy 1
Høy
Beskrivelse
1. Vi har valgt å ikke trekke for heterogenitet, da dette trolig skyldes innhold i tiltakene og variasjon i populasjon.
Utfall
Lesing sammen med barnet (Child centred literacy orientation) – barnets alder ved oppfølging mellom 8 uker og 5,5 år
Studier (antall personer)
7 studier (>5565 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
lgOR 0,13 (95% KI 0,01 til 0,25)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2,3
Lav
Beskrivelse
1. Vi har valgt å ikke trekke for heterogenitet, da dette trolig skyldes innhold i tiltakene og variasjon i populasjon. 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av relevans (6 studier av samme forfattere i samme kontekst).