For tidlig fødte barn med lav fødselsvekt: oralt administrert multivitamintilskudd sammenliknet med vanlig næringsinntak

Populasjon: For tidlig fødte barn (svangerskapsalder gjennomsnitt 30,8 og 31,3 uker) med lav fødselsvekt (1372 og 1400 gram)
Intervensjon: Oralt (enteralt) administrert multivitamintilskudd (mikronæringsstoffer, protein/andre makronæringstoffer) gitt via morsmelkerstatning eller donert morsmelk
Sammenligning: Vanlig næringsinntak uten multivitamintilskudd gitt via morsmelk, donert morsmelk eller morsmelkerstatning
Basert på: Chan 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Kognitiv utvikling (subskala ved Bayley Scales of Infant Development/BSDI) – testalder mellom 12 og 18 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (228 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 3,30 (95% KI -2,09 til 8,68)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Psykomotorisk utvikling (subskala ved Bayley Scales of Infant Development/BSDI) – testalder mellom 12 og 18 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (228 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 7,91 (95% KI -5,32 til 21,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (svært bredt konfidensintervall som inkluderer både mulig viktig forskjell og liten eller ingen forskjell). 4. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert